Türkçeİletişim

  • 0 534 272 41 60 266 324 0605
  • VEHBİBEY MAH CÜMHURİYET MEYDANI FEHMİ VURAL PASAJI KAT 2 NO 13 ---- SARIMSAKLI OFİSİMİZ --- KÜÇÜKKÖY MAH KAPLAN SK.[LUNAPARK A101] YANI YENİ SAĞLIK OCAĞI KARŞISI KARSER ELİT APARTMANI NO 6/1 SARIMSAKLI AYVALIK

NEREDEYİZ?

KOD İLE ARA
BİLGİLENDİRMA


YASAL BİLGİLER
GAYRİMENKULUN SATIŞI:
Gerekli Belgeler:
1. Satılması istenilen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi veya fotokopisi, yoksa taşınmaz
malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı.
2. Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdanları ile satıcıların birer, alıcıların ikişer adet son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları
3. İstem, malikin temsilcisinden geliyor ise, temsile ilişkin belge (vekaletname, vasi kararı, kayyım kararı vb.) ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı ve bir adet vesikalık fotoğrafı, alıcılar arasında bizzat işleme katılmayanlar var ise, onları temsil eden (vekil) temsilcilerin fotoğraflı nüfus cüzdanları, vesikalık fotoğrafları ve temsilciliklerine ilişkin belgeler (vekaletname, vasi kararı, kayyım kararı vb.)
4.Söz konusu taşınmaz mala ait, ilgili Belediyeden Emlak beyan değerini gösteren belge.
5.Taşınmaz mala ait en son düzenlenmiş olan DASK poliçesi.
İşlemin Mali Yönü :
Taşınmaz malların satışında, ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere, satış için beyan edilen değer üzerinden (cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, kamulaştırmalarda kamulaştıran idare harçtan bağışık değil ise, takdir bedeli üzerinden) 492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (20.a) pozisyonuna göre satıcı ve alıcı için ayrı ayrı binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir. Ayrıca, taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir ve Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre
ücret alınır.
 
İPOTEK:
Gerekli Belgeler :
1. İpotek edilecek taşınmaz mala ait varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı.
2. Alacaklı ve borçlunun veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları, pasaportları veya avukat kimliği ile T.C. Kimlik ve Vergi Numaraları.
3. Alacaklının iki, borçlunun bir adet son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde vesikalık fotoğrafları.
4. Akitte taraflardan biri veya ikisi vekille temsil edilmişse, ayrıca temsile ilişkin belge.
İşlemin Mali Yönü :
1. 492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (7. a, b, c) pozisyonlarına göre; Aktin icrasından önce, ipotekle temin edilen borç miktarı üzerinden binde 3.6 tapu harcı ve 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa bağlı (1) sayılı tablonun (I. 1. a) pozisyonuna göre de binde 7.5 oranında damga vergisi, ipotek borçlusundan tahsil edilir.
2. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret.
3. 02 Ocak 2004 tarihinde yapılan yasal düzenleme (5035 sayılı Kanun) ile, bankaların, yurtdışı kredi kuruluşları ile uluslararası kurumlarca kullandırılan kredilerin temini ve teminatında harç ve damga vergisi muaf tutulmuştur.
 
İNTİFA HAKKI:
Gerekli Belgeler :
1. İntifa hakkı tesis edilecek taşınmaz malın varsa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı.
2. İntifa hakkı tesisini isteyen tarafların veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları, pasaportları veya avukat kimliği ile temsilciliğe ilişkin belgeler.
3. Tarafların son altı ay içinde çekilmiş 6 x 4 cm. büyüklüğünde birer vesikalık fotoğrafı.
4. İntifa hakkı mahkeme kararı ile tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme kararı.
Tapu Harcı Açısından, İntifa Hakkının Taşınmazdaki Değere Oranı:
Tahsil edilecek tapu harçlarının hesabında, taşınmazın emlak vergisi beyan değerinin 2/3’ü intifa hakkı olarak kabul edilmektedir. Örnek vermek gerekirse, işleme konu taşınmazın emlak vergisi beyan değeri 7.500.YTL.sı ise 5.000.YTL.sı intifa hakkı, 2.500.YTL.sı kuru mülkiyete (çıplak mülkiyete) ayrılır.
1. İntifa hakkı tesisinde; ilgili belediyece bildirilen emlak beyan değerinden az olmamak üzere bildirilen bedel üzerinden, lehine intifa hakkı tanınandan 492 Sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı tarifenin (20/e) pozisyonu uyarınca binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir. İntifa hakkı bedelsiz olarak tanınıyor ise, yine lehine intifa hakkı tesis edilenden 4.a pozisyonu uyarınca binde 54 oranında tapu harcı tahsil edilir.
2. Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır.
 
YABANCI UYRUKLU GERÇEK KİŞİLERİN TÜRKİYE’DE TAŞINMAZ EDİNİMLERİ:
Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye‘de taşınmaz edinmeleri, 15.07.2008 tarih ve 26937 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 03.07.2008 tarih ve 5782 sayılı Kanunla 2644 sayılı Tapu Kanununun 35‘inci Maddesinde düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikle, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde bu ülkelerin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Ülkemizde taşınmaz edinimlerine ilişkin yeni esaslar getirilmiştir.
Tapu Kanununun 35‘inci Maddesinin yeni hali aşağıdaki şekildedir :
Yabancı uyruklu gerçek kişiler, karşılıklı olmak ve kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, Türkiye‘de işyeri veya mesken olarak kullanmak üzere, uygulama imar planı veya mevzii imar planı içinde bu amaçlarla ayrılıp tescil edilen taşınmazları edinebilirler. Sınırlı ayni hak tesis edilmesinde de aynı koşullar aranır. Yabancı uyruklu bir gerçek kişinin ülke genelinde edinebileceği taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hakların toplam yüzölçümü iki buçuk hektarı geçemez. Yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri çerçevesinde taşınmaz mülkiyeti ve taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak edinebilirler.
Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine Türkiye‘de taşınmaz rehni tesisinde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan kayıt ve sınırlamalar aranmaz. Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri dışındakiler Türkiye‘de taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez. Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olan devlet vatandaşlarının kanuni miras yoluyla intikal eden taşınmazları için birinci fıkrada belirtilen kayıt ve sınırlamalar uygulanmaz. Ölüme bağlı tasarruflarda yukarıdaki fıkralarda belirtilen kayıt ve sınırlamalar uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti ile arasında karşılıklılık olmayan devlet vatandaşlarının kanuni miras yoluyla edindikleri taşınmaz ve sınırlı ayni hakların intikal işlemleri yapılarak tasfiye edilir. Karşılıklılığın tespitinde hukuki ve fiili durum esas alınır. Bu ilkenin kişilere toprak mülkiyeti hakkının tanınmadığı, ülke uyruklarına uygulanmasında, yabancı devletin taşınmaz ediniminde kendi vatandaşlarına tanıdığı hakların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da tanınması esastır.
"Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin; sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar, özel koruma alanları ile flora ve fauna özelliği
nedeniyl


07/07/2022 Gün Ortalama:264  Bugün187 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:3.238.104.143